Menu Filter

CARGO POJMOVNIK: opasna roba i opasan teret


OPASNA ROBA (dangerous goods)

su tvari i predmeti čiji je transport zabranjen.

Odnosno dozvoljen ako se obavlja pod uvjetima prema ADR / RID / ADN.

OPASAN TERET (dangerous cargo)

je opasna roba koja je propisno upakovana, obilježena određenim obilježjima i oznakama, sa ispravno popunjenim prijevoznim dokumentima i utovarena u prijevozno sredstvo

U saradnji sa

TransportGreeceFormerYugoslavia.eu

Translate »
UA-57430671-2