Menu Filter

PRAVILNIK O CEMT DOZVOLAMA

Član 1. (Predmet Pravilnika)

Ovim Pravilnikom propisuju se način utvrđivanja godišnjeg kontingenta multilateralnih dozvola za obavljanje međunarodnog prijevoza tereta domaćim prijevoznicima (u daljnjem tekstu: CEMT dozvole), raspodjela, korištenje, povlačenje i povrat CEMT dozvola.


Član 2. (Definicije)

Pojedini izrazi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

a) “CEMT dozvola” je multilateralna dozvola na osnovu koje je dopušteno obavljanje međunarodnog prijevoza tereta između država članica Međunarodnog prometnog foruma (International Transport Forum, u daljnjem tekstu: ITF) ili u tranzitu preko državne teritorije jedne ili više država članica ITF-a vozilima koja su registrirana u jednoj od država članica ITF-a, na osnovu koje je dopušteno obavljanje neograničenog broja vožnji u određenom periodu;

b) “dnevnik vožnje” je dokument koji je sastavni dio dozvole u koji se upisuju informacije o vožnjama izvršenim na osnovu izdate dozvole, navedene hronološkim redoslijedom, uključujući vožnje s teretom i bez tereta, a koji se koristi za nadzor korištenja dozvole;

c) “uvjerenje za “EURO V. sigurna”, “EURO VI. sigurna” ili “EEV sigurna” je uvjerenje o usklađenosti sa tehničkim odredbama u pogledu emisije buke i ispušnih plinova te sigurnosnih zahtjeva, ili uvjerenje o usklađenosti sa sigurnosnim zahtjevima za prikolicu ili poluprikolicu, ili uvjerenje o tehničkoj ispravnosti motornog vozila i prikolice ili poluprikolice;

d) “CMR obrazac” je međunarodni tovarni list i predstavlja ugovor o prijevozu u skladu sa Konvencijom o ugovoru za međunarodni prijevoz tereta cestom.

Član 3. (Kvota)

       1) ITF stavlja na raspolaganje baznu kvotu CEMT dozvola zemljama članicama ITF-a za svaku godinu.

 2) Bazna kvota CEMT dozvola predstavlja osnovicu za izračunavanje godišnjeg kontingenta, tako što se dozvola iz bazne kvote zamjenjuje određenim brojem odgovarajućih dozvola za vozila odgovarajućih EURO karakteristika.

3) Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) na osnovu kvaliteta i kvantiteta voznog parka teretnih vozila, po kategorijama kojima raspolažu prijevoznici, odlukom utvrđuje godišnji kontingent CEMT dozvola.                                                        4) CEMT dozvola može biti kratkoročna, sa rokom važenja 30 dana, ili godišnja, sa rokom važenja od jedne kalendarske godine.

Član 4. (Obaveze i ograničenja)

       1) CEMT dozvolom dozvoljeno je, za prijevoznika registriranog u Bosni i Hercegovini, nakon prve vožnje sa teretom između države registracije prijevoznika i druge države članice ITF-a, izvršiti najviše tri vožnje sa teretom između država u koje nije uključena država registracije prijevoznika, nakon kojih se vozilo mora vratiti u državu registracije prijevoznika, prazno ili puno.

 2) Vožnje bez tereta izvan Bosne i Hercegovine se ne smatraju obavljanjem prijevoza.

 3) Ukoliko je povratak u državu registracije uslijedio u okviru tranzitne vožnje, vozač je dužan za tu vožnju u dnevniku vožnje u rubriku “Posebne napomene” upisati slovo “T”, te vrijeme i mjesto ulaska u državu registracije prijevoznika.

 4) CEMT dozvolu može koristiti samo prijevoznik naznačen na dozvoli i ona je neprenosiva.

5) Ukoliko vožnja započinje sa jednom godišnjom ili kratkoročnom dozvolom i nastavlja sa drugom, izdatom za sljedeći period, obje dozvole se moraju nalaziti u vozilu tokom cijele vožnje, a dnevnik vožnje za dozvolu uz koju je vožnja završena mora sadržavati informacije o cijeloj vožnji,dok je vozač dužan u rubrici “Posebne napomene” navesti broj dozvole uz koju je vožnja započela.

6) CEMT dozvole, dnevnici vožnji i pripadajuće potvrde ne smiju biti obloženi folijom ili sličnim zaštitnim filmom.

 7) Dnevnik vožnje ispunjava se prije početka svake vožnje s teretom između svakog mjesta utovara i istovara, te za svaku vožnju bez tereta.

8) CEMT dozvolu može u određeno vrijeme koristiti samo jedno vozilo te se ona mora nalaziti u vozilu od mjesta utovara do mjesta istovara za vožnju s teretom ili tokom cijele vožnje vozilom bez tereta koja prethodi vožnji vozilom s teretom ili je slijedi.

9) Za vrijeme obavljanja međunarodnog prijevoza tereta u vozilu se moraju nalaziti dozvola, dnevnik vožnje te uvjerenja za “EURO V. sigurna”, “EEV sigurna” ili “EURO VI. sigurna” vozila i ista se moraju predočiti na zahtjev nadležnih tijela.

10) Dnevnik vožnje ima isti broj kao i CEMT dozvola na koju se odnosi, izuzetno s podbrojem, ako i kada je prvi dnevnik ispunjen.

 11) Podaci uneseni u dozvolu ne smiju se mijenjati, dnevnik vožnje mora biti pravilno i tačno popunjen, a sve eventualne izmjene vrše se tako da izvorni zapisi ili brojke ostanu čitljivi.

Član 5. (Posebna ograničenja)

       1) CEMT dozvola označena crvenim žigom ne može se koristiti na teritoriji države članice ITF-a na koju se žig odnosi.

2) Dozvole se mogu koristiti isključivo prema EURO karakteristikama vozila:

 a) “EURO V. sigurno”, “EEV sigurno” vozilo – u tom je slučaju otisnut zeleni žig s oznakom “V.” u sredini;

b) “EURO VI. sigurno” vozilo – u tom je slučaju otisnut zeleni žig s oznakom “VI” u sredini.

3) Izgled žiga iz st. (1) i (2) ovog člana dat je u Prilogu broj 1. ovog Pravilnika i čini njegov dio.                     4) Vozila viših EURO karakteristika mogu koristiti dozvole nižih EURO karakteristika, ali ne i obrnuto.

http://www.mkt.gov.ba/dokumenti/transport/cestovni_transport/cemt/Pravilnik%20o%20CEMT%20dozvolama_Sl.glasnik%20BiH%2052-17_B.pdf

Translate »
UA-57430671-2