Menu Filter

Saveti za učvršćivanje tereta

Efikasno učvršćivanje tereta zavisi od vrste tereta i počinje sa ispravnom ambalažom prikladnom za transport, utovarom i slaganjem te pričvršćivanjem utovarene robe. Samo dobro zapakovana i složena roba može biti učvršćena i transportovana u skladu sa propisima.

Osnove za učvršćivanje tereta

  1. Delovanje sile na teret u toku transporta
  2.  Načini učvršćivanja tereta
  3. Zatezni kaiševi i pomoćna sredstva za učvršćivanje tereta

Delovanje sile na teret u toku transporta

Pri normalnim uslovima u toku vožnje (u ovo spadaju i jaka kočenja, ubrzavanja, nagli manevri i loši uslovi na putu) na teret deluju jake sile.

Primer: 0,5 G bočno znači da teret težine od 10 tona može da pritisne ceradu sa silom i do 5 tona težine: 0,5 G = 50 % sopstvene težine.
Delovanje sile na teret kod prevoza robe u drumskom saobraćaju

Delovanje sile na teret kod prevoza robe u drumskom saobraćaju

Delovanje sile na teret kod prevoza u kombinovanom saobraćaju

Usled guranja vagona na železničkim terminalima odn. usled pokreta i naginjanja brodova, na teret deluju sile koje su jače od onih u drumskom saobraćaju.

Zbog toga prevoz u kombinovanom saobraćaju zahteva pojačane mere učvršćivanja tereta:

  • Pošto se prikolice utovaruju na vagone i suprotno od smera kretanja voza, potrebno je da se teret podjednako obezbedi od pomeranja unapred i unazad.
  • Vodite računa o tome da težina na prikolici bude optimalno raspoređena – izbegavajte bočna opterećenja ili opterećenja na prednjem delu prikolice.
  • Pre svake predaje prikolice na terminalu/u luci, odn. prilikom svakog preuzimanja prikolice ponovo proverite pravilnost učvršćenja tereta (npr. dovoljna zategnutost kaiševa).

 

Delovanje sile kod prevoza robe u kombinovanom saobraćaju – brod

Delovanje sile kod prevoza robe u kombinovanom saobraćaju – železnica

 

 

 

 

 

 

Načini učvršćivanja tereta

Učvršćivanje robe čvrstim spajanjem oblika

Kod učvršćivanja robe čvrstim spajanjem oblika, roba se tovari direktno i bez praznih međuprostora do same granice utovarnog prostora (čeoni zid, bočni zid, šipke, itd).
Utovar čvrstim spajanjem oblika u kombinaciji sa XL-prikolicom smatra se jednim od najefikasnijih načina za učvršćivanje tereta.

Učvršćivanje tereta čvrstim spajanjem oblika: bočno učvršći-vanje zatezanjem kaiševa putem polu-odn. kompletnih petlji

Učvršćivanje tereta čvrstim spajanjem oblika: Pojačanje paletama u pravcu vožnje

 

 

 

 

 

 

Ukoliko karakteristike robe to ne dozvoljavaju, učvršćivanje oblikom može da se postigne pomoću zatez-nih kaiševa i pomoćnih sredstava. Načini učvršćivanja oblika pomoću zateznih kaiševa su, npr. krstasto i naizmenično vezivanje, čeona ili polovična petlja.

Učvršćivanje tereta čvrstim spajanjem oblika: Krstasto uvezivanje sa četiri palete

Učvršćivanje tereta čvrstim spajanjem oblika: Naizmenično uvezivanje četiri palete

 

 

 

 

 

 

Učvršćivanje robe silom teže prema podlozi

Kod učvršćivanja robe silom teže prema podlozi, povećava se sila trenja, čime se postiže bolja učvršćenost tereta.

Učvršćivanje tereta silom teže prema podlozi: sa smanjenjem ugla kaiševi gube na zategnutosti prilikom vezivanja

Kombinovano učvršćivanje robe

Kod kombinovanog učvršćivanja robe kombinuju se elementi učvršćivanja čvrstim spajanjem oblika i učvršćivanjem tereta silom teže. Teret se, na primer, utovara uz čeoni zid pa se pomoću zateznih kaiševa tako zateže, da se uspostavi spoj oblikom i silom teže. U praksi je ovo jedan od načina koji se često koristi kod učvršćivanja tereta.

Kombinacija naizmeničnog i vezivanja preko čeone strane prema napred i vezivanja u stranu – uz gumene podloge protiv klizanja

Kombinovano učvršćivanje tereta: učvršćivanje oblikom ka čeonoj strani vezivanjem

 

Način učvršćivanja koji se primenjuje kod kombinovanog prevoza – ka napred, u stranu i ka nazad uz primenu gumenih podloga protiv klizanja

Ove slike su simbolični prikazi. Informativne brošure sa konkretnim primerima iz prakse – u skladu sa normama EN 12195-1 o različitim načinima učvršćivanja tereta za različite grupe proizvoda, možete dobiti od Vaše osobe za kontakt.

Zatezni kaiševi i pomoćna sredstva za učvršćivanje tereta

Dovoljna količina sredstava za učvršćivanje robe (zatezni kaiševi, štitnici za ivice, gumene podloge protiv klizanja) kao i njihovo besprekorno stanje su suštinski preduslovi za efikasno učvršćivanje tereta.

Zatezni kaiš sa dugačkim zupčastim mehanizmom za pričvršćivanje

Zatezni kaiševi i uređaj za merenje elastične sile

Zatezni kaiševi prvenstveno služe za učvršćivanje tereta na vozilu putem sile teže i čvrstim spajanjem oblika. Zatezanjem se povećava sila teže, čime se postiže i bolje učvršćivanje tereta. U principu razlikujemo:

  • kraći zupčasti mehanizam za pričvršćivanje, zatezna sila oko 350 daN (kg)
  • dugački zupčasti mehanizam za pričvršćivanje, zatezna sila oko 500 daN (kg)

Uređaj za merenje elastične sile

Efektivna zatezna sila načelno zavisi od upotrebljene snage za zatezanje zateznog kaiša putem petlje. Tako je jedino moguće izračunati efektivno ostvarenu zateznu silu samo pomoću uređaja za merenje elastične sile.

 

 

Pomoćna sredstva: gumene podloge protiv klizanja i ivični štitnici

Gumene podloge protiv klizanja načelno uvećavaju sporednu silu trenja, ali ova karakteristika predstavlja prednost samo kod određene robe. Kod nekih proizvoda njihova primena može imati čak i loš ishod (npr. ukoliko roba sklizne sa palete, postoji mogućnost njenog prevrtanja).

Ivični štitnici ne samo da štite teret i zatezne kaiševe, već i predstavljaju efikasno pomoćno sredstvo kod učvršćivanja tereta. Oni ravnomerno raspodeljuju elastičnu silu.

 

Izvor :

http://www.lkw-walter.rs/sr/transportna-preduzeca/korisne-informacije/saveti-za-ucvrscivanje-tereta

 

Translate »
UA-57430671-2