Menu Filter

Šta u slučaju gubitka kartice vozača?

Kartica vozača je jedan od najvažnijih dokumenata profesionalnog vozača teretnog vozila. Ona služi za identifikaciju vozača i sadrži informacije o događajima i aktivnostima vozača. Te informacije su osnova za obračun radnog vremena i analizu rada vozača i od strane poslodavca i od strane nadležnih kontrolnih organa. Kartica vozača se mora nalaziti u tahografu kad god je vozač u vozilu u koji je ugrađen digitalni tahograf. Bez nje vozač ne sme upravljati vozilom.

          Po kojim pravilima vozač može upravljati vozilom bez kartice vozača?
U slučaju gubitka ili krađe odnosno oštećenja ili neispravnosti kartice vozača, vozač može nastaviti da upravlja vozilom ali po određenim pravilima. Najvažnije, kao i uvek kada se koriste određena odstupanja od propisanih normi, je da se izvrši pravovremeno i tačno evidentiranje svih aktivnosti. Ovo evidentiranje radi se na samom početku aktivnosti, odnosno u trenutku kada vozač nastavlja da upravlja vozilom bez kartice koja je upravo oštećena ili izgubljena ili ukradena.

  1. Korak 1 – Štampanje dnevnog ispisa iz digitalnog tahografa na samom početku dnevnog vremena upravljanja
    Na poleđini tog štampanog ispisa treba navesti podatke na osnovu kojih je moguće utvrditi identitet vozača – ime i prezime, broj vozačke dozvole, odnosno broj kartice vozača i lični potpis vozača.
  2. Korak 2 – Štampanje dnevnog ispisa iz digitalnog tahografa po završetku dnevnog vremena upravljanja vozilom
    Na kraju radnog dana, vozač je dužan da odštampa još jedan ispis sa vozila koji će sadržati vremena svih njegovih aktivnosti: vreme upravljanja vozilom, ostalo radno vreme, vreme raspoloživosti, vreme pauza i odmora, i to od trenutka štampanja ispisa na početku dnevnog vremena upravljanja vozilom, bilo da su ta vremena evidentirana tahografom ili ih je vozač ručno upisao na poleđini ispisa. Takođe, i na ovom drugom ispisu, tačnije na poleđini ispisa navode se podaci na osnovu kojih je moguće utvrditi identitet vozača (ime i prezime, broj vozačke dozvole, odnosno broj kartice vozača) i lični potpis vozača.

Dakle, u slučaju upravljanja vozilom bez kartice vozača, vozač treba da odštampa dva ispisa sa vozila – onaj koji svedoči o započinjanju upravljanja bez kartice i drugi, koji potvrđuje kraj rada.

Vozač treba da prijavi gubitak ili krađu kartice, i to organima države u kojoj je došlo do gubitka ili krađe i da u roku od sedam dana podnese zahtev Agenciji za bezbednost saobraćaja za izdavanje nove kartice vozača. Uz zahtev koji se podnosi Agenciji, neophodno je da vozač priloži i dokaz o prijavi gubitka ili krađe kartice vozača.

Dozvoljeno je da vozač upravlja vozilom bez kartice vozača najviše 15 kalendarskih dana, odnosno do povratka u sedište prevoznika, pod uslovom da poseduje dokaz da tokom tog perioda ne može da koristi karticu vozača, odnosno da je ne može pružiti na uvid i pod uslovom da se pridržava gore opisanih koraka.

 

Opširnije na :

http://plutonlogistics.com/drumski-transport/sta-u-slucaju-gubitka-kartice-vozaca/

Translate »
UA-57430671-2